khao piak sén 카오삐악센

(khao piak sen) 라오스 | 음식
라오어(설명): ເຂົ້າປຽກເສັ້ນ BGN/PCGN: khao piak sén, ALA-LC: khao pīak sen

라오스식 쌀국수 요리의 하나.