Chanthi Duanxavan 짠티 드안사반

(Chanthy Deuansavanh) 라오스 | 인물
라오어(설명): ຈັນທີ ເດືອນສະຫວັນ BGN/PCGN: Chanthi Duanxavan, ALA-LC: Chanthī Dư̄ansavan

라오스 소설가·언론인(1940~). 남성.