Xé Xap 國立保護區域 세삽 국립 보호 구역

(Xe Xap National Protected Area) 라오스 | 지정구역
라오어(설명): ເຊຊັບ— BGN/PCGN: Xé Xap —, ALA-LC: Sē Sap —

라오스 사라반주와 세꽁주에 걸쳐 있는 국립 보호 구역.