Xé Pian–Xé Namnoy Dam 세삐안·세남노이 댐

(Xe Pian–Xe Namnoy Dam, — Nam Noy —) 라오스 | 건축물
라오어(설명): ເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍ— BGN/PCGN: Xé Pian–Xé Namnoy —, ALA-LC: Sē Pīan–Sē Namnō̜i —
영어(설명): — Dam [ˈdæm]

라오스 남부에 있던 수력 발전 댐. 2018년에 붕괴되었다.