Xaisouvan Phèngphông 사이수반 팽퐁

(Xaysouvanh Phengphong) 라오스 | 인물
라오어(설명): ໄຊສຸວັນ ແພງພົງ BGN/PCGN: Xaisouvan Phèngphông, ALA-LC: Saisuvan Phǣngphong

라오스 시인·소설가(1950~). 남성.