Thongsing Thammavông 통싱 탐마봉

(Thongsing Thammavong) 라오스 | 인물
라오어(설명): ທອງສິງ ທຳມະວົງ BGN/PCGN: Thongsing Thammavông, ALA-LC: Thō̜ngsing Thammavong

라오스 정치가(1944~). 남성. 총리(2010~2016).

기존 표기: Thongsing Thammavong 통싱, 탐마봉 (외래어 심의 실무소위(120819))