Sonxai Siphandon 손사이 시파돈

(Sonexay Siphandone) 라오스 | 인물
라오어(설명): ສອນໄຊ ສີພັນດອນ BGN/PCGN: Sonxai Siphandon, ALA-LC: Sō̜nsai Sīphandō̜n

라오스 정치가(1966~). 남성. 총리(2022~).