Sisavang Vông 시사방 봉

(Sisavang Vong) 라오스 | 인물
라오어(설명): ສີສະຫວ່າງວົງ BGN/PCGN: Sisavang Vông, ALA-LC: Sīsavāng Vong

라오스 왕(1885~1959). 재위 1946~1959. 루앙프라방 왕국의 왕(1904~1945).