San Lup Phasoun 산 릅 파순

(San Leup Phasun) 라오스 | 문학
라오어(설명): ສານລືບພະສູນ BGN/PCGN: San Lup Phasoun, ALA-LC: Sān Lư̄p Phasūn

작자 미상의 라오스 전통 서사시.