Rós Sérei-Sŏtthéa 로스 세레이소티어

(Ros Serey Sothea) 캄보디아 | 인물
크메르어(설명): រស់ សេរីសុទ្ធា / រស់ សិរីសុទ្ធា

캄보디아 가수(1948?~1977?). 여성.