Preăh Khăn (nŏu) Kâmpóng Svay 쁘레아칸(너우)깜뽕스바이

#REF!