Phou Xang Hè 國立保護區域 푸상해 국립 보호 구역

(Phou Xang He National Protected Area) 라오스 | 지정구역
라오어(설명): ພູຊ້າງແຫ່— BGN/PCGN: Phou Xang Hè —, ALA-LC: Phū Sāng Hǣ —

라오스 사반나켓주에 있는 국립 보호 구역.