Phou Phanang 國立保護區域 푸파낭 국립 보호 구역

(Phou Phanang National Protected Area) 라오스 | 지정구역
라오어(설명): ພູພະນັງ— BGN/PCGN: Phou Phanang —, ALA-LC: Phū Phanang—

라오스 비앙짠 수도구에 있는 국립 보호 구역.