Phou Dèn Din 國立保護區域 푸댄딘 국립 보호 구역

(Phou Den Din National Protected Area) 라오스 | 지정구역
라오어(설명): ພູແດນດິນ— BGN/PCGN: Phou Dèn Din —, ALA-LC: Phū Dǣn Din —

라오스 퐁살리주에 있는 국립 보호 구역.