Néang Kângrei 니엉꽁레이

(Neang Kong Rei) 캄보디아 | 문학
크메르어(설명): នាងកង្រី Néang Kângrei 니엉깡레이/*니엉꽁레이

꽁레이의 다른 이름. ‘꽁레이 아가씨’를 뜻한다.