Nang Kèo Phimpha 낭 깨오 핌파

(Nang Keo Phimpha) 라오스 | 인물
라오어(설명): ນາງແກ້ວພິມພາ BGN/PCGN: Nang Kèo Phimpha, ALA-LC: Nāng Kǣo Phimphā

란상 왕국의 여왕(1343~1438). 재위 1438.