Nam Èt–Phou Leuy 國立保護區域 남앳·푸르이 국립 보호 구역

(Nam Et–Phou Louey National Protected Area) 라오스 | 지정구역
라오어(설명): ນໍ້າແອດ-ພູເລີຍ— BGN/PCGN: Nam Èt–Phou Leuy —, ALA-LC: Nam ʻǢt–Phū Lœ̄i —

라오스 루앙프라방주와 후아판주에 있는 국립 보호 구역.