Mènam Khong江 매남콩강

(Maenam Khong River) 라오스 | 지형
라오어(설명): ແມ່ນ້ຳຂອງ— BGN/PCGN: Mènam Khong—, ALA-LC: Mǣnam Khō̜ng—

메콩강의 라오어 이름. ≒매콩강