Lan Xang 란상

(Lane Xang) 라오스 | 역사지명
라오어(설명): ລ້ານຊ້າງ BGN/PCGN: Lan Xang, ALA-LC: Lān Sāng

라오스 최초의 국가로 여겨지는 왕국(1354~1707). 란상홈카오(Lan Xang Hôm Khao ລ້ານຊ້າງຮົ່ມຂາວ)를 줄인 이름. ≒란상홈카오