Khon Phaphéng 瀑布 콘파펭 폭포

(Khone Phapheng Falls) 라오스 | 지형
라오어(설명): ຄອນພະເພັງ— BGN/PCGN: Khon Phaphéng —, ALA-LC: Khō̜n Phapheng —

라오스 짬빠삭주 캄보디아 국경 근처에 있는 폭포.