Khaosan Pathét Lao 카오산 빠텟 라오

(Khaosan Pathet Lao) 라오스 | 매체
라오어(설명): ຂ່າວສານ ປະເທດລາວ BGN/PCGN: Khaosan Pathét Lao, ALA-LC: Khāosān Pathēt Lāo

라오스의 관영 뉴스 통신사.