Khamman Vôngkôtrattana 캄만 봉꼿라따나

(Khamman Vongkotrattana) 라오스 | 인물
라오어(설명): ຄຳໝັ້ນ ວົງກົດຣັດຕະນະ BGN/PCGN: Khamman Vôngkôtrattana, ALA-LC: Khamman Vongkotrattana

라오스 역사학자(1889~1976). 남성.