Kăng Gék-Éav 깡 겍이어우

(Kang Kek Ieu / Kaing Guek Eav) 캄보디아 | 인물
크메르어(설명): កាំង ហ្គេកអ៊ាវ

캄보디아 교도소장(1942~2020). 별명 .

이표기: Kăng Gĕch Éav កាំង ហ្កិច អ៊ាវ 깡 겍이어우