Kaison Phômvihan 까이손 폼비한

(Kaysone Phomvihane) 라오스 | 인물
라오어(설명): ໄກສອນ ພົມວິຫານ BGN/PCGN: Kaison Phômvihan, ALA-LC: Kaisō̜n Phomvihān

라오스 정치가(1920~1992). 남성. 대통령(1991~1992). 총리(1975~1991).