Hinnamno 國立保護區域 힌남노 국립 보호 구역

(Hin Nam No National Protected Area, Hinnamnor —) 라오스 | 지정구역
라오어(설명): ຫີນໜາມໜໍ່— BGN/PCGN: Hinnamno —, ALA-LC: Hīnnāmnō̜ —

라오스 캄무안주에 있는 국립 보호 구역.