Hiĕn (Vâchchâravôngs), Yŭkônthôr 히엔 (바짜라봉), 유꼰토르

(Yukanthor Heanh Wachhiravongs) 캄보디아 | 인물
크메르어(설명): យុគន្ធរ ហៀន វច្ចរាវង្ស 유꼰토르/*유깐토르 히엔 바짜라봉

캄보디아 왕족·화가·시인(1896~1975). 남성. 일명 유칸토르, 아레노.