Douangduan Boungnavông 두앙드안 분냐봉

(Douangdeuane Bounyavong) 라오스 | 인물
라오어(설명): ດວງເດືອນ ບຸນຍາວົງ BGN/PCGN: Douangduan Boungnavông, ALA-LC: Dūangdư̄an Bunnyāvong

라오스 소설가·시인·번역가(1947~). 여성. 필명 도껫(Dokkét ດອກເກດ). 혼인 전 이름 두앙드안 비라봉(Douangduan Viravông ດວງເດືອນ ວິຣະວົງ).