Dông Phou Viang 國立保護區域 동푸비앙 국립 보호 구역

(Dong Phou Vieng National Protected Area) 라오스 | 지정구역
라오어(설명): ດົງພູວຽງ— BGN/PCGN: Dông Phou Viang —, ALA-LC: Dong Phū Vīang —

라오스 사반나켓주에 있는 국립 보호 구역.