Dông Natat 保護區域 동나땃 보호 구역

(Dong Natat Protected Area, — Natad —, — Natath —) 라오스 | 지정구역
라오어(설명): ດົງນາຕາດ— BGN/PCGN: Dông Natat —, ALA-LC: Dong Nātāt —

라오스 사반나켓주에 있는 보호 구역.