Dông Houa Sao 國立保護區域 동후아사오 국립 보호 구역

(Dong Hua Sao National Protected Area) 라오스 | 지정구역
라오어(설명): ດົງຫົວສາວ— BGN/PCGN: Dông Houa Sao —, ALA-LC: Dong Hūa Sāo —

라오스 짬빠삭주에 있는 국립 보호 구역.