Bounthanông Sômsayphôn 분타농 솜사이폰

(Bounthanong Xomxayphol, Bounthanong Somsaiphon) 라오스 | 인물
라오어(설명): ບຸນທະນົງ ສົມສາຍຜົນ BGN/PCGN: Bounthanông Sômsayphôn, ALA-LC: Bunthanong Somsāiphon

라오스 시인·소설가(1953~). 남성.