Bounchankèo Phôthichittô, (Pha) (파) 분짠깨오 포티찌또

(Pha Bounchankaeo Photichitto) 라오스 | 인물
라오어(설명): (ພະ)ບຸນຈັນແກ້ວ ໂພທິຈິດໂຕ BGN/PCGN: (Pha) Bounchankèo Phôthichittô, ALA-LC: (Pha) Bunchankǣo Phōthichittō

라오스 승려·라오어 학자(1920~1996). 남성.