Anne Viangsouk Kèothavông 앤 비앙숙 깨오타봉

(Anne Viangsouk Keothavong) 영국, 라오스 | 인물
라오어(설명): ແອນ ວຽງສຸກ ແກ້ວທະວົງ BGN/PCGN: Èn Viangsouk Kèothavông, ALA-LC: ʻǢn Vīangsuk Kǣothavong
영어(설명): Anne — [ˈæn]

라오스계 영국 테니스 선수 앤 키오서봉(Anne Keothavong, 1983~)의 라오어 이름. 여성.